右檢山上憶良大夫類聚歌林曰
一書戊申年幸比良宮大御歌
右は、山上憶良大夫の類聚歌林をかむがふるにはく
一書あるふみに戊申の年、比良ひらみやいでますときの大御謌」といへり。
Об этой песне в сборнике Яманоэ Окура "Руйдзю карин" сказано:
...
* Некоторые комментаторы (ОХ) приписывают авторство императрице Когёку-Саймэй (см. п. 8). В авторских указателях она по традиции числится за Нукада.
* В “Руйдзю-карин” песня приписывается императору Котоку, совершавшему в 648 г. путешествие в провинцию Оми.
右撿日本書紀
無幸於讃岐國
亦軍王未詳也
但山上憶良大夫類聚歌林曰
記曰
天皇十一年己亥冬十二月己巳朔壬午幸于伊<与>温湯宮云々
一<書>
是時
宮前在二樹木
此之二樹斑鳩比米二鳥大集
時勅多挂稲穂而養之
乃作歌云々
若疑従此便幸之歟
右は、日本書紀をかむがふるに
讃岐國さぬきのくにいでますことし。
亦、いくさ王は未だつまびらかならず。
ただし、山上憶良大夫の類聚歌林にはく
「記にはく
『天皇十一年己亥の冬十二月己巳の朔壬午、伊豫の温湯の宮に幸す云々』といへり。
一書あるしょはく
「『ときに、
みやの前にふたつの樹木在り。
ふたつのに斑鳩・比米ひめふたつの鳥大さはあつまれり。
ときに、みことのりしておほくの稲穂を挂けてこれを養ひたまふ。
すなはつくれるうた云々』といへり」といへり。
けだし、疑ふらくは此より便すなはち幸ししか。
В “Нихонсёки” о путешествии императора в провинцию Сануки не упоминается, а также ничего не известно о принце Икуса.
Однако в “Руйдзю-карин” и в “Записях провинции Иё” говорится, что Дзёмэй в 11-м году своего правления (640 г.) 14-го дня 12-го месяца совершил путешествие во дворец, что у горячих источников в провинции Иё. Полагают, что на обратном пути в 641 г. он заезжал в провинцию Сануки.
* Руйдзю-карин — сборник песен, составленный поэтом Яманоэ Окура, один из частных сборников, которые цитируются в М., не сохранился.
"Записи провинции Иё" — “Иёкуни-фудоки” — НКБТ.
右檢山上憶良大夫類聚歌林曰
飛鳥岡本宮御宇天皇元年己丑九年丁<酉>十二月己巳朔壬午天皇大后幸于伊豫湯宮
後岡本宮馭宇天皇七年辛酉春正月丁酉朔<壬>寅御船西征
始就于海路
庚戌御船泊于伊豫熟田津石湯行宮
天皇御覧昔日猶存之物
當時忽起感愛之情
所以因製歌詠為之哀傷也
即此歌者天皇御製焉
但額田王歌者別有四首
右は、山上憶良大夫の類聚歌林をかむがふるにはく
飛鳥あすか岡本をかもとみや
В “Руйдзю-карин” эта песня приписывается императрице, которая, "отправляясь на остров Кюсю, приплыла в Нигитацу, в провинцию Иё и, преисполнившись грустных воспоминаний о своем пребывании здесь с покойным супругом — императором Дзёмэй, сложила эту песню."
* Однако заголовок песни и традиция закрепили авторство за поэтессой Нукада. В то же время комментаторы указывают и на народные истоки песни: среди анонимных песен М. имеется аналогичная.
右檢山上憶良大夫類聚歌林曰
天皇御製歌云々
やまのうえのおくらのだいふがるいじゅうかりん
すめらみことのおほみうた
В “Руйдзю-карин” песни приписаны императрице
* Песни 10-12
* Однако, судя по содержанию и другим песням М., все они были, по-видимому, записями народных песен, сделанными во время путешествия императрицы. Сходные мотивы встречаются в разделе народных песен М.
* 右檢2山上(ノ)憶良(ノ)大夫(ガ)類聚歌林
右二首歌山上憶良大夫類聚歌林曰
遷都近江國時
御覧三輪山御歌焉
日本書紀曰
六年丙寅春三月辛酉朔己卯遷都于近江
右の二首のうたは、山上憶良大夫の類聚歌林にはく
みやこ近江國あふみのくにうつときに、
三輪山みはやま御覧みそなは御歌おほみうたなり」といへり。
日本書紀にはく
「六年丙寅の春三月辛酉の朔の己卯、みやこ近江あふみうつす」といへり。
Про эти две песни в "Руйдзю Карин" сказано следующее: "Когда столица была перенесена в страну Оми, император (Тэндзи) сочинил их, когда посмотрел назад на горы Мива."
Согласно "Нихон сёки": "В девятнадцатый день третьего месяца весны шестого года (правления Тэндзи), столица была перенесена в Оми."
* В “Руйдзю-карин” песни 17 и 18 приписываются Тэндзи (прим. к тексту).
* Однако составитель М. и последующие комментаторы правильно считают её песней Нукада, что подтверждается и песней 19.

Перевод: А.С.
右一首歌古事記与類聚<歌林>所説不同歌主亦異焉
因檢日本紀曰難波高津宮御宇大鷦鷯天皇廿二年春正月天皇語皇后納八田皇女将為妃
時皇后不聴
爰天皇歌以乞於皇后云々
卅年秋九月乙卯朔乙丑皇后遊行紀伊國到熊野岬
取其處之御綱葉而還
於是天皇伺皇后不在而娶八田皇女納於宮中時皇后
到難波濟
聞天皇合八田皇女大恨之云々
亦曰
遠飛鳥宮御宇雄朝嬬稚子宿祢天皇廿三年春<三>月甲午朔庚子
木梨軽皇子為太子
容姿佳麗見者自感
同母妹軽太娘皇女亦艶妙也云々
遂竊通乃悒懐少息
廿四年夏六月御羮汁凝以作氷
天皇異之卜其所由
卜者曰
有内乱
盖親々相奸乎云々
仍移太娘皇女於伊<豫>者
今案二代二時不見此歌也
右の一首の歌は、古事記と類聚歌林の説ふ所は同じからず。歌の主もまた異なれり。
因りて日本紀を檢ふるに曰はく「難波高津宮に御宇大鷦鷯天皇の二十二年春正月、天皇、皇后に語りて
『八田皇女をめしいれて将に妃となさむとす』といへり。
時に皇后聴さず。
ここに天皇の歌よみして以つて於皇后に乞ひたまひしく云々。
三十年秋九月乙卯の朔の乙丑、皇后の紀伊國に遊行して熊野の岬に到りて其の所の御綱葉を取りて還りたまひき。
是に天皇、皇后のおはしまさざるを伺ひて八田皇女を娶きて宮の中に納れたまひき。時に皇后、
難波のわたりに到りて、
天皇の八田皇女をしつを聞かして、大く之を恨みたまひ云々」といへり。
またはく
「遠飛鳥宮に御宇雄朝嬬稚子宿祢天皇の二十三年春正月甲午の朔の庚子、
木梨軽皇子を太子としたまひき。
姿(かほきらきらしく、見る者自らでき。
同母妹いろも軽太娘皇女もまた艶妙えんみょう。云々。
遂に竊かにたはけ、乃ちおほほしき懐少こころしくみぬ。
二十四年夏六月、あつものしるりて以ちて氷とす。
天皇の之をあやしびて、其の由を卜ふ、
卜の者の曰はく
『内に乱れ有り。
盖し親々しんしんあひたはけたるか云々』といへり。
仍りて太娘皇女を伊豫に移す」といへり。
今案ふるに二代二時に此の歌を見ず。

* Песня 85 взята из “Руйдзю-карин” как песня Иванохимэ, эта песня взята в М. из “Кодзики”. В “Нихонги” упоминаются и Иванохимэ, и Сотоори (прим. к тексту).
右一首類聚歌林曰
桧隈女王怨泣澤神社之歌也
案日本紀<云>十年丙申秋七月辛丑朔庚戌後<皇子>尊薨
右の一首は類聚歌林に曰はく
「桧隈女王の、泣澤神社を怨むる歌」といへり。
日本紀をかむがふるに曰はく「十年丙申の秋七月辛丑の朔の庚戌、のちみことかむあがりましぬ」といへり。
В “Руйдзю-карин” говорится, что это песня принцессы Хинокума, обращенная с упреком к храму Накисава, и приведена запись из “Нихонги”, где указано, что принц Такэти скончался в 10-м г. Дзито (696), осенью, в 7-м месяце.
Принцесса Хинокума — предполагают, что она — сестра принца, в М. — одна ее песня.
右一首歌山上憶良臣類聚歌林載焉右一首山上<臣>憶良類聚歌林曰

Об этой песне в сборнике Яманоэ Окура „Руйдзю-карин" сказано: